Vad är KBT?

Inom psykoterapin finns många skolor men det är framförallt två som är dominerande, den kognitiva och den psykodynamiska. Dessa kan i vissa sammanhang framställas som varandras motsatser men allt fler terapeuter ser dom mer som ett komplement till varandra. Grunden i mitt arbetssätt är kognitiva- och beteendeterapeutiska metoder (KBT), men jag är utbildad i psykodynamisk – och relationell metod och använder dessa utifrån ditt behov och önskemål.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) utforskar sambandet mellan tanke, känsla och handling. Det här sambandet påverkar våra liv i positiv eller negativ riktning. Det sätt vi tänker och tolkar saker på får konsekvenser för våra känslor, fysiologiska reaktioner, perspektiv och levnadssätt. I KBT blir du medveten om dessa samband och konsekvenser. Du lär dig förändra och acceptera olika situationer med hjälp av specifika kognitiva och beteendeinriktade verktyg. KBT genererar ofta en relativt snabb “aha – upplevelse” och möjlighet till lindring. Det är en effektiv metod för behandling av ångestsyndrom, depression, missbruk, ätstörningar och relationsproblem. Det är ingen “quick-fix” utan kräver målmedvetenhet och vilja till förändring. KBT innebär ett aktivt arbete. Med  tydliga mål, hemuppgifter och konsekvent träning, ändras invanda mönster som resulterar i nya tankeperspektiv, känslor och beteenden. Patient och psykoterapeut samarbetar som två forskare när de undersöker och analyserar problem och tar fram nya lösningar. De nya lösningarna utvärderas i förhållande med de mål som är uppsatta med terapin. Den långsiktiga målsättningen med KBT är att skapa nya livsstrategier och att patienten sedan lär sig utveckla och förvalta lösningar på egen hand.

Den individuella psykoterapins ungefärliga förlopp

Vid de första samtalen får du berätta om dina problem och hur de tar sig uttryck i ditt dagliga liv. Därefter börjar vi med at undersöka dina nuvarande besvärande tankar, känslor och/- eller kroppsliga förnimmelser (symtom). I vilka situationer de uppstår och hur du tycker de påverkar dig. Du får även berätta om din uppväxt och hur du upplevde den speciellt i relation till dina föräldrar för att identifiera inlärda tankemönster och beteenden som kanske inte gynnar dig i ditt nuvarande liv. Som psykoterapeut gör jag en såkallad “anamnes”(bakgrundsanalys av tidigt inlärda mönster). Tillsammans gör vi sedan en beteendeanalys över det som inte fungerar i ditt liv i syfte att hitta specifikt vad du vill ha hjälp med och vad vill du uppnå i terapin- dina mål. Slutligen formulerar vi tillsammans hur ska uppnå målen vilket ges genom olika hemuppgifter som utmanar och utvecklar dig.