fbpx

Psykoterapi handlar om att hjälpa individer som fastnat i ett dysfunktionellt levnadsmönster som gör att de inte kan leva det liv de vill. Under terapin får du möjligheten att identifiera problematiska tankar och beteenden som leder till känslomässigt och kroppsligt lidande. Målet är att bryta de dysfunktionella mönstren mot mer funktionella och hälsofrämjande strategier.

Jag använder mig av empiriskt beprövade teorier och metoder (KBT) för att hjälpa dig att förstå och ändra din livssituation eller dina symtom. Samtalen utgår från dina  behov och ger dig perspektiv och verktyg.

Antal sessioner i psykoterapi kan variera från 5 – 20 samtal eller flera vid behov.

Problem och symtom jag behandlar är:

  • Ångestsyndrom (social ångest, GAD, panikångest, fobier, agorafobi)
  • Nedstämdhet/Depression
  • Stress/utmattningssyndrom
  • Sömnproblem
  • Låg självkänsla/identitetsfrågor/etnicitet/HBTQ
  • Livskris, sorgreaktioner
  • Relationsproblem – par terapi – att hitta tillbaka till varan -EFT
  • Coaching- Ny roll i livet – nybliven förälder/plastförälder eller nybliven chef?

I dagens högpresterande samhälle behöver både unga och vuxna alltmer stöd och vägledning för att ta sig igenom livets olika faser. Psykoterapi är en möjlighet till förändring – att se nya möjligheter och att få verktyg att hantera livet bättre.

Vem kan gå i psykoterapi?

På min mottagning i Vasastan, tar jag emot människor i alla åldrar som är beredda att arbeta med sina problem.

Jag rekommenderar även psykoterapi/KBT för dig som använder medicinering mot ångest, sömnstörning och nedstämdhet.

Vad är KBT?

Inom psykoterapin finns många skolor men det är framförallt två som är dominerande, den kognitiva och den psykodynamiska. Dessa kan i vissa sammanhang framställas som varandras motsatser men allt fler terapeuter ser dom mer som ett komplement till varandra. Grunden i mitt arbetssätt är kognitiva- och beteendeterapeutiska metoder (KBT), men jag är utbildad i psykodynamisk – och relationell metod och använder dessa utifrån ditt behov och önskemål.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) utforskar sambandet mellan tanke, känsla och handling. Det här sambandet påverkar våra liv i positiv eller negativ riktning. Det sätt vi tänker och tolkar saker på får konsekvenser för våra känslor, fysiologiska reaktioner, perspektiv och levnadssätt. I KBT blir du medveten om dessa samband och konsekvenser. Du lär dig förändra och acceptera olika situationer med hjälp av specifika kognitiva och beteendeinriktade verktyg. KBT genererar ofta en relativt snabb “aha – upplevelse” och möjlighet till lindring. Det är en effektiv metod för behandling av ångestsyndrom, depression, missbruk, ätstörningar och relationsproblem. Det är ingen “quick-fix” utan kräver målmedvetenhet och vilja till förändring. KBT innebär ett aktivt arbete. Med  tydliga mål, hemuppgifter och konsekvent träning, ändras invanda mönster som resulterar i nya tankeperspektiv, känslor och beteenden. Patient och psykoterapeut samarbetar som två forskare när de undersöker och analyserar problem och tar fram nya lösningar. De nya lösningarna utvärderas i förhållande med de mål som är uppsatta med terapin. Den långsiktiga målsättningen med KBT är att skapa nya livsstrategier och att patienten sedan lär sig utveckla och förvalta lösningar på egen hand.

Den individuella psykoterapins förlopp

Vid de första samtalen får du berätta om dina problem och hur de tar sig uttryck i ditt dagliga liv. Därefter börjar vi med at undersöka dina nuvarande besvärande tankar, känslor och/- eller kroppsliga förnimmelser (symtom). I vilka situationer de uppstår och hur du tycker de påverkar dig. Du får även berätta om din uppväxt och hur du upplevde den speciellt i relation till dina föräldrar för att identifiera inlärda tankemönster och beteenden som kanske inte gynnar dig i ditt nuvarande liv. Som psykoterapeut gör jag en så-kallad “anamnes”(bakgrundsanalys av tidigt inlärda mönster). Tillsammans gör vi sedan en beteendeanalys över det som inte fungerar i ditt liv i syfte att hitta specifikt vad du vill ha hjälp med och vad vill du uppnå i terapin- dina mål. Slutligen formulerar vi tillsammans hur ska uppnå målen vilket ges genom olika hemuppgifter som utmanar och utvecklar dig.

Praktisk information & pris

Innan du beslutar dig för att börja i psykoterapi träffas vi en gång för ett orienterande samtal. Du får då möjlighet att berätta om de problem eller symtom du har. Det är viktigt att vi får en ömsesidig kontakt och att du känner förtroende och trygghet.

Om du vill gå vidare och påbörja själva terapin gör vi upp en gemensam målsättning och plan för när vi träffas. Vanligtvis blir det en gång i veckan om vi inte kommer överens om annat. Hur lång terapin blir beror på din problematik och önskemål.

Individuell psykoterapi/KBT är på 50 minuter och kostar 1350 kronor per session.

Övriga villkor

Av/ombokning av samtal ska göras 48 timmar i förväg, då samtalet annars debiteras oavsedd anledning. Ombokning vid akut sjukdom kan ges inom närmaste tid vid möjlighet. Detta för att ge mig bästa förutsättningar för att administrera verksamheten så bra som möjligt och att de som behöver kan få den tid som du avbokat. Jag tar inte emot mail eller sms över helgen eller på röda dagar. Utan av/ombokning sker helt och hållet på Kaddio.

Betalning sker genom med Swish eller faktura om du har eget företag eller har friskvårdsbidrag på jobbet.

Patientsäkerhet

Jag arbetar under sekretess och journalför i eget system godkänt av social styrelsen (Kaddio) som inte syns i Landstingets journaler.

Som Legitimerad psykoterapeut är jag godkänd och granskad av Socialstyrelsen samt arbetar under de lagar och bestämmelser som styr yrkeskåren.

Jag är medlem i sfKBT (Svenska föreningen för kognitiva och beteende inriktade terapier – www.sfkbt.se  och BTF – www.kbt.nu ( Beteendeterapeutisk föreningen), vilket innebär att jag får ta del av och använder mig av senaste forskning inom KBT terapi.

Jag är medlem hos Stockholm EFT center och har egen handledning i parterapi för att kunna vara en kompetent och uppdaterad parterapeut inom EFT.